Kliknij aby oglądnąć

Zaproszenie do udziału w IV edycji konkurs na Ogrody Przyjazne Naturze

Opublikowano: wtorek, 02, lipiec 2024 PATRYCJA ŁABUZ-WALCZAK

konkurs 2024Masz ogród, w którym odpoczywasz, a jednocześnie zwierzęta czują się w nim dobrze, Twój ogród jest przyjazny naturze?


Zapraszamy mieszkańców gmin województwa małopolskiego, na terenie których znajdują się parki krajobrazowe i ich otuliny do udziału w IV edycji konkursu.Na zgłoszenia czekamy do 14 lipca 2024 roku.

 

REGULAMIN KONKURSU OGRODY PRZYJAZNE NATURZE - edycja 2024

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, Kraków – www.zpkwm.pl
2. Celem konkursu jest zachęcanie do tworzenia oraz promocja ogrodów przyjaznych naturze.
3. Poszukujemy przyjaznych naturze przydomowych ogrodów oraz balkonów, które mogłyby się stać inspiracją dla innych mieszkańców Małopolski, a w szczególności: a. charakteryzują się dużą bioróżnorodnością (w tym, obfitują w rodzime i/lub tradycyjnie uprawiane rośliny przyjazne zapylaczom i ptakom), b. posiadają infrastrukturę przyjazną zwierzętom (hotele, budki, poidełka, itp.), c. posiadają walory użytkowe, takie jak uprawiane warzywa, zioła, drzewa i krzewy owocowe. d. stosują przyjazne naturze praktyki ogrodnicze, takie jak: kompostowanie, ściółkowanie itp.
4. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele ogrodów leżących w obszarze gmin, na terenie których położony jest park krajobrazowy lub jego otulina, w przypadku gmin na prawach powiatu, ogród musi znajdować się na terenie parku krajobrazowego.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie minimum 10 zdjęć różnych ujęć ogrodu oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zpkwm.pl - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w formie wydruku lub na płycie CD w każdym z oddziałów ZPKWM (w Krakowie, Tarnowie, Woli Kroguleckiej) w godzinach pracy oddziałów.
6. Konkurs będzie się odbywać w 2 etapach: I etap – ocena wstępna ogrodów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i wytypowanie finalistów II etap – ocena ogrodów finalistów podczas wizyty terenowej i wytypowanie laureatów
7. Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 14 lipca 2024 r.
8. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 15 finalistów konkursu, którzy wezmą udział w II etapie. Wizyty w ogrodach komisja przeprowadzać będzie w terminie: 15 lipca-30 września 2024 r. Termin zostanie uzgodniony z finalistą.
10.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców planowane jest w terminie do 11 października 2024 r.
11.Kryteria oceny ogrodu: a) Bioróżnorodność (np.: rośliny przyjazne dzikim zwierzętom, rośliny rodzime i/lub tradycyjnie uprawiane, różnorodność rabat, obecność starych, dziuplastych drzew, brak gatunków obcych inwazyjnych). b) Obecność infrastruktury przyjaznej zwierzętom (np. budki lęgowe, karmniki, poidełka, „hotele” dla dzikich zwierząt). c) Walory użytkowe ogrodu (np. zioła, jarzyny, sad, żywopłot itp.). d) Przyjazne naturze praktyki ogrodnicze (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa). e) Dodatkowo: walory dekoracyjne i estetyczne. W każdym z kryteriów nr. a) - d), komisja ma możliwość przyznania od 0 do 5 punktów, a w przypadku kryterium e) od 0 do 3 punktów.
12.Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści otrzymają upominki.
13.Postanowienia końcowe: a. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych zdjęć. b. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować używek, zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. c. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod adresem e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. d. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów. e. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. f. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów. g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu. h. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu Konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach. i. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu zakończenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. j. Organizator w terminie tygodnia potwierdzi mailowo otrzymanie każdego zgłoszenia. Jeśli uczestnik nie otrzyma takiego potwierdzenia, proszony jest o kontakt telefoniczny z nr 510 848 900. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne przesłanie zgłoszenia.
14.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej jako „RODO”. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, posiadający NIP: 945-21-18-710, REGON: 120848102, zwany dalej „ZPKWM”, będący wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, posiadający numery telefonów: 12 415 38 33, 12 415 72 21 oraz adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 2. Dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, miejscowości, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej – będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celu: umożliwienia Pani/Panu udziału w Konkursie organizowanym przez ZPKWM, komunikacji z Panią/Panem na potrzeby przeprowadzenia konkursu, wykonanie postanowień regulaminu konkursu, a w przypadku wygrania przez Panią/Pana nagrody – zawiadomienia Pani/Pana o wygranej i umożliwienia wydania Pani/Panu nagrody. 3. Dane osobowe w zakresie: imię, wizerunek właściciela będą wykorzystane dla potrzeb konkursu w tym publikacji ogłoszenia wyników na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). 5. Odbiorcą danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 mogą być osoby i podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez ZPKWM, w tym w szczególności: Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz inne organy i instytucje państwowe upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 7. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia przez Panią/Pana udziału w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM, lub przez inne okresy określone w szczególnych przepisach prawa, a w przypadku wygrania przez Panią/Pana nagrody – przez czas określony w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej, których okres przechowywania wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach określonych w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu na zasadach wynikających z RODO prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w wydarzeniu organizowanym przez ZPKWM. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 11. Dane osobowe mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Odsłony: 181