Kliknij aby oglądnąć

Koła Gospodyń Wiejskich – pielęgnowanie tradycji i zwyczajów

Opublikowano: czwartek, 13, czerwiec 2024 Kazimierz Dudzik

konkurskgwZarząd Powiatu Tarnowskiego ogłosił konkurs w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Koła Gospodyń Wiejskich – pielęgnowanie tradycji i zwyczajów”.


W ramach konkursu dofinansowane będą zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i lokalnych społeczności, inicjatyw których celem jest opieka nad dziedzictwem niematerialnym powiatu, identyfikacja i budowanie tożsamości lokalnej (m.in. poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tradycji kulinarnych, produktów regionalnych), promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich, upowszechniania folkloru i sztuki ludowej, tradycji kulinarnych oraz opieka nad zabytkami sztuki niematerialnej poprzez organizację wydarzeń mających na celu pielęgnowanie tradycji i zwyczajów Powiatu Tarnowskiego, rozwój i popularyzację działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tarnowskiego.

 

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie w szczególności do osiągnięcia obligatoryjnych rezultatów:


1. organizacji co najmniej jednego wydarzenia związanego z promocją tradycji i zwyczajów Powiatu Tarnowskiego, rozwojem i popularyzacją działalności Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Tarnowskiego (np.: spotkania, koncertu, warsztatu, wystaw, szkolenia, pokazu kulinarnego, degustacji (z wyłączeniem konkursów);


2. przeznaczenia co najmniej 70% wysokości przyznanej dotacji na zakup przedmiotów związanych z realizacją planowanego wydarzenia w ramach oferty w poniższych kategoriach:


• stroje ludowe lub ich elementy,
• sprzęt AGD, elementów wyposażenia kuchni (naczynia kuchenne, zastawa stołowa),
• instrumenty muzyczne,
• namioty.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r., a kończyć nie później niż 31 października 2024 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Powiatu Tarnowskiego nie może być większa niż 12 000,00 złotych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Powiatu Tarnowskiego.

Kogo dotyczy?


O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Koła Gospodyń Wiejskich rejestrowane zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o Kołach Gospodyń Wiejskich, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

Szczegóły konkursu znajdziesz tutaj: https://bip.malopolska.pl/sptarnow

Odsłony: 192