tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

siatkaTrwają zapisy do IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn!

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak,

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GULON Zakliczyn,

Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie,

Gminny Organizator Sportu Szkolnego Związku Sportowego

zapraszają do udziału w IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

herb

REGULAMIN

IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

I. Cele

 • upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców gminy Zakliczyn i gmin sąsiednich
 • wyłonienie Mistrza Gminy Zakliczyn drużyn amatorskich w piłce siatkowej
 • integracja poprzez sport mieszkańców gminy Zakliczyn i sąsiednich gmin

II. Organizatorzy

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GULON Zakliczyn, Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie, Gminny Organizator Sportu Szkolnego Związku Sportowego.

zspipIII. Termin i miejsce

Rozgrywki będą odbywać się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn, w soboty po południu od godz. 15:00 oraz w godzinach wieczornych (po godz. 19:00), w inne dni tygodnia - po ustaleniu z drużynami

Dokładne terminy i miejsca poszczególnych spotkań ujęte zostaną w odrębnym terminarzu gier, ustalonym po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i ustaleniu z sędziami.

IV. Rozgrywki odbywać się będą następującym systemem:

 • „każdy z każdym” (do trzech wygranych setów), w przypadku zgłoszenia większej drużyn - system grupowy lub I runda systemem „każdy z każdym”, a następnie runda rewanżowa z udziałem 4 lub więcej najlepszych drużyn - w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

V. Zasady klasyfikacji drużyn

 • za zwycięstwo w stosunku 3:0, 3:1 – zespół otrzymuje 3 punkty, za zwycięstwo w stosunku  3:2 – zespół otrzymuje 2 punkty, za porażkę w stosunku 2:3 - 1 punkt, za porażkę w stosunku 0:3 1:3 – 0 punktów
 • w przypadku walkowera wynik - 3:0 (sety 25:0, 25:0, 25:0 ), drużyna zwycięska - 3 punkty, drużyna w stosunku do której orzeczony został walkower otrzymuje 0 punktów (sety 0:25, 0:25, 0:25).

VI. O kolejności końcowej decyduje:

 • większa ilość zdobytych punktów
 • lepszy stosunek setów (zdobytych do straconych)
 • lepszy stosunek małych punktów (zdobytych do straconych)
 • bilans bezpośrednich pojedynków (ale tylko w przypadku dwóch drużyn)
 • większa liczba meczy wygranych za trzy punkty

siatkaVII. Zasady uczestnictwa

 • udział w zawodach jest bezpłatny
 • w rozgrywkach startują zespoły składające się  maksymalnie z 15 zawodników, reprezentujące zakłady pracy, szkoły, drużyny niezrzeszone i inne
 • w rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy aktualnie uczestniczący w zawodach prowadzonych przez PZPS lub posiadający licencję zawodniczą po roku 2016
 • drużyny mogą składać się z kobiet i mężczyzn, jednakże przepisy dotyczące wysokości siatki obowiązują tak jak w zawodach mężczyzn, czyli górna taśma siatki znajduje się na wysokości 243 cm
 • zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywek tylko jeden zespół
 • uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży
 • zawodnik może nie mieć ukończonego 18 roku życia, wymagana jest wtedy pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na jego udział w zawodach i ich oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w ALPS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn zawodnika niepełnoletniego, którą wraz ze zgłoszeniem przedkłada organizatorom kapitan zespołu
 • tożsamość zawodników może sprawdzić sędzia prowadzący mecz lub organizator w obecności kapitanów drużyn na ich wniosek przed rozpoczęciem spotkania

VIII. Wymogi regulaminowe

 • terminarz spotkań będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatorów IV edycji ALPS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn na stronie www.zakliczyn.pl i www.zakliczyninfo.pl oraz grupie na Facebooku. Rozpoczęcie rozgrywek planowane jest na dzień 09.11.2019 r.
 • rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS i sędziowane przez sędziów licencjonowanych MZPS
 • zespół przystępujący do meczu musi się składać minimum z 6 zawodników w innym przypadku przegrywa spotkanie walkowerem.
 • w trakcie rozgrywek nie jest możliwe uzupełnianie listy zawodników danego zespołu, dlatego organizatorzy apelują o rozsądne podejście do kompletowania składów
 • udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego (niezgłoszonego) powoduje walkower  3:0 (sety 25:0, 25:0, 25:0 )
 • obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem. Przekładania meczów nie przewiduje się – jest ono możliwe tylko w przypadku zgody obydwóch zespołów i organizatorów
 • organizatorzy zapewniają do rozgrywek piłki typu Molten V5M5000 FIVB
 • drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku na obiektach, w których odbywają się zawody, a wszelkie szkody pokrywają bezpośredni sprawcy
 • za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek organizatorzy nie odpowiadają
 • obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych, na terenie szkoły pod rygorem wykluczenia z ALPS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
 • o innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i organizatorzy. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy
 • drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon kontaktowy, e-mail oraz jednolity strój. W przypadku braku jednolitego stroju sędzia lub organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry
 • każdy zawodnik pełnoletni zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w ALPS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn (załącznik 2)
 • osoby niepełnoletnie składają również zgodę rodziców i ich oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w ALPS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn (załącznik 3).

IX. Zgłoszenia

 • zgłoszenia do rozgrywek - tylko kompletne - przyjmowane są do dnia 06.11.2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 56 (Ryszard Okoński) w dniach:
 • poniedziałek - 10:45-14:15
 • środa - 8:00-15:00
 • czwartek w godz. - 10:45-14:15
 • lub w innym terminie i miejscu po uzgodnieniu telefonicznym lub poprzez Facebooka - Ryszard Okoński – tel. 601-40-88-96, 695-34-11-16.

Kompletne zgłoszenie drużyny do rozgrywek musi zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (wzór w załączniku 1)
 • oświadczenia zawodników, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry (załącznik 2)
 • zgody rodziców i ich oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w ALPS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn w przypadku zawodnika niepełnoletniego (załącznik 3)

 

Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy drużyny

IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn

Nazwa drużyny:

Imię i nazwisko kapitana:

Imiona i nazwiska zawodników:

Lp.      Imię i nazwisko          Data i miejsce urodzenia          Adres        PESEL           Podpis

1.

2.

(…)

Numer telefonu kapitana:

Adres e-mail kapitana:

Podpis kapitana:

 

Załącznik 2

Oświadczenie uczestnika pełnoletniego

IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu i wyrażenie zgody na udział

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią regulaminu IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn i zgłaszam swoje uczestnictwo.

Jednocześnie oświadczam, iż do rozgrywek IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn przystępuję dobrowolnie, na własne ryzyko oraz na własną odpowiedzialność.

Zaświadczam również, że nie posiadam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i innych do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

(imię i nazwisko)

(podpis)

 

Załącznik 3

Oświadczenie rodzica uczestnika niepełnoletniego IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn o wyrażeniu zgody i ich oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w IV edycji  ALPS o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn zawodnika niepełnoletniego.

Ja niżej podpisany(a)

zamieszkały(a)

legitymujący się dowodem osobistym

wydanym przez

tel. kontaktowy

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego/mojej syna/córki:

imię i nazwisko zawodnika niepełnoletniego

Nr PESEL

w rozgrywkach IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz że stan zdrowia dziecka pozwala mu na uprawianie sportu – w stopniu zarówno rekreacyjnym, jak i wyczynowo–sportowym.

Oświadczam również, że zdaję sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z uprawianiem sportem oraz że dziecko uczestniczy w rozgrywkach IV edycji Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn tylko i wyłącznie na moją odpowiedzialność i moje ryzyko.

(miejscowość, data)

(podpis rodzica)

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych