Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

prezydium Rady Miejskiej Na dzień 22 maja (piątek) przewodnicząca Anna Moj zwołała radnych na 7. sesję Rady Miejskiej w Zakliczynie. Obrady zostaną otwarte w Sali im. W.S. Jordana w ratuszu o godzinie 10:00. Potem nastąpi stwierdzenie prawomocności obrad – co najmniej 8 radnych powinno być obecnych, aby można było podejmować uchwały. Jeśli tak będzie (a nie pamiętam aby w ciągu ostatniego 15 – lecia była jakaś sesja Rady nieprawomocna), to nastąpi formalne przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Od pięciu lat w tym momencie następuje sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej (za burmistrza Kormana takie sprawozdanie było prezentowane pod koniec obrad – p. K. D.). Po sprawozdaniu będzie czas na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski gości sesji – to też kiedyś miało miejsce pod koniec obrad. Kolejne punkty dotyczyć będą sprawozdania z wykonania budżetu w 2014 roku.

Najistotniejsze w tym jest to, co powie Skarbnik Gminy, a zawsze mówi dużo, ale bardzo konkretnie. Urszula Nowak przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy Zakliczyn za rok 2014. Rada takie sprawozdanie przyjmuje w formie uchwały podobnie jak zgłaszany przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza. Generalnie jedno z drugim ściśle się wiąże, bo absolutorium udzielane jest nie Skarbnik, ale Burmistrzowi za wykonanie budżetu. Zawsze, gdy są wybory i dochodzi do zmiany Burmistrza i nowy Burmistrz ma około miesięczny udział w wykonaniu budżetu, to udzielane mu absolutorium jest cokolwiek abstrakcyjne – sorry, ale takie mamy prawo, chciałoby się rzec za klasykiem (klasyczką?). Kolejne uchwały dotyczyć będą zmian w budżecie bieżącym oraz bieżącego gospodarowania mieniem. Będzie też projekt uchwały w której Burmistrz wnosi o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem miasta Zakliczyn. Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zuzanna Filipska zarekomenduję uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie wsparcia uczniów i rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek.” Będzie tez zmiana uchwały z 2010 roku związanej z reprezentacja Gminy Zakliczyn w Lokalnej Grupie Działania Dunajec – Biała. Dotąd w Radzie Decyzyjnej LGD tylko gmina Zakliczyn spośród czterech gmin była reprezentowana w niższej randze niż burmistrz i zmiana uchwały ma to na celu, aby podobnie jak Ciężkowice, Wojnicz i Pleśna gminę Zakliczyn reprezentował również szef samorządu. Podczas 7. Sesji Rady Miejskiej sprawozdania złożą i poproszą o zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2014 dyrektorzy samorządowych instytucji kultury; Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Być może radni zajmą się też przyszłością Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, bo w tej materii w ostatnich tygodniach sporo się działo. Piątkowa sesja Rady Miejskiej poprzedzona będzie posiedzeniem Komisji RM w dniu 21 maja 2015 roku.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.