Przejście do firmy KM-Net

SKO

wolaDruhowie z Woli Stróskiej podsumowali ubiegłoroczny sezon. W remizie obradowano podczas Zebrania Sprawozdawczego z udziałem miejscowych strażaków i zaproszonych gości.

Na początku spotkania uczczono chwilą ciszy śp. Stanisława Malika. Zebraniu przewodniczył naczelnik Sławomir Ramian, który przedstawił najważniejsze zdarzenia i przedsięwzięcia tutejszej jednostki. 4 druhów przeszło podstawowe szkolenie. Ratowników medycznych, z zakresu korzystania ze sprzętu specjalistycznego - zestawów sprzętu ratownictwa medycznego PSP R1 oraz defibrylatorów AED, szkolił w Filipowicach Krzysztof Damian - starszy sekcyjny pododdziału bojowego PSP w Brzesku. Ważnym szkoleniem w tej dziedzinie były też ćwiczenia gminne na zakliczyńskim Kamieńcu z udziałem wolskich fajermanów. Z własnych środków i z dotacji MSWiA pozyskano umundurowanie bojowe i obuwie. W stan gotowości zostali postawieni dwukrotnie, przy czym jeden z alarmów okazał się fałszywy, ale była to dobra okazja sprawdzenia w praktyce funkcjonowania nowo nabytego systemu powiadamiania. Druga akcja ratownicza dotyczyła wypadku drogowego.

Od niedawna w remizie funkcjonuje System Selektywnego Powiadamiania PSP, zainstalowany w remizie własnym sumptem, wymagający pewnego przeprojektowania w budynku. Strażaków o potencjalnej akcji informuje dodatkowo sygnał „głuchego” telefonu i SMS, bez konkretnej informacji o zdarzeniu. Funkcja ta jest obecnie darmowa, w przyszłości można za niewielką opłatą z niej nadal korzystać. Jednostka pozyskała z PSP zestaw komputerowy, będzie on do dyspozycji po adaptacji pomieszczenia, zaraz po zainstalowaniu w garażu szafek-boksów. Wykonano ponadto kilka drobnych prac budowlanych i elektroinstalacyjnych, nastąpiła korekta odgromienia budynku. Strażacy z Woli chętnie zabezpieczali liczne i o dużej randze imprezy i uroczystości, jak np. święta patriotyczne na Mogile, czy w Jamnej, ponadto obchody niepodległościowe, Święto Fasoli, dożynki powiatowe i gminne, druhowie czuwali, jak co roku, przy Grobie Pańskim w kościele klasztornym w Zakliczynie.

W bieżących planach podobne zabezpieczenia wspomnianych imprez i świąt, m.in. Wojewódzkich Dożynek w Zakliczynie. Konieczne jest - zdaniem Zarządu - zainstalowanie nowej wyciągarki hydraulicznej w pojeździe, niezbędnej w grząskim terenie, w błocie, w podtopieniach. Będzie wniosek o wsparcie w tej dziedzinie do Starostwa Powiatowego. Strażacy myślą też o zakupie atestowanej drabiny na samochód, sukcesywnie chcą gromadzić nowe i wymieniać zniszczone umundurowanie. Jednostka planuje szkolenie dla sześciu druhów. Konieczna jest także podmiana kierowcy ze względu na zły stan zdrowia Antoniego Czuby. O finansowe wsparcie druha Antka, jak i dh. Szczepana Martyki apelował prezes straży Józef Teper. Do tej pory udało się druhom zgromadzić na rehabilitację i pobyt w specjalistycznym ośrodku kwotę 7 tys. zł. Zbiórka trwa nadal. Dobrą formą pomocy jest przekazanie 1 proc. z podatku. Prezes liczy też na poprawę elewacji remizy po zainstalowaniu dwa lata temu nowego dachu oraz sygnalizuje decydentom kiepski stan i leciwość wozu bojowego.

Burmistrz Dawid Chrobak podziękował strażakom za wsparcie, gotowość bojową i współpracę w środowisku oraz obsadę ważnych świąt państwowych i lokalnych. Z aprobatą wyrażał się o instalacji systemu powiadamiania, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa obywateli gminy. Cenna okazała się dotacja z Funduszu Sprawiedliwości. W rewanżu za dobre słowo włodarza gminy sala, jak i prezesi (jednostki i gminny) pogratulowali Burmistrzowi Zakliczyna Złotego Krzyża Zasługi, przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Radna Irena Kusion, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnowskiego, zapewniła zgromadzonych o swojej życzliwości i chęci wsparcia jednostki, mimo że budżet Powiatu jest dość skromny w tym względzie, zważywszy na fakt, że pomoc ochotnikom nie jest zadaniem własnym Starostwa. W zeszłym roku była to kwota zaledwie 400 tys. zł. - To kropla w morzu potrzeb - stwierdziła z żalem.

Dh Tomasz Damian, prezes gminny OSP, omówił przeprowadzone zamierzenia na obszarze całej gminy. Dzięki staraniom Burmistrza i jego Zastępcy - Dawida Drukały (obecnego na zabraniu) wykonano termomodernizacje remiz w Stróżach i we Wróblowicach. Będą środki na modernizację wozu w Filipowicach. Można poddawać się badaniom lekarskim w Nowym Sączu - kontynuował. Tankowanie pojazdów odbywa się na stacji paliw firmy Olszański. Umowa z firmą z Roztoki zakłada dyspozycyjność dystrybutora na ul. Grabina przez 24 godziny na dobę. W Urzędzie Miejskim są do odebrania kolejne wydania „Strażaka”.

Dh Łukasz Lach, reprezentujący PSP w Tarnowie, dziękował za zaangażowanie wolskich druhów. Podkreślił napływ sporej ilości różnorakiego sprzętu do gminnych jednostek, modernizację Stara 266 w Gwoźdźcu, prace remontowe w remizach. Za udane uważa manewry w ratownictwie lodowym i w ratownictwie medycznym jesienią. Nie odbyły się w zeszłym roku gminne zawody sportowo-pożarnicze, będą za to w roku bieżącym. Cieszy współpraca z samorządami, placówkami oświatowymi i Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych. W planach wakacyjny turnus dla dzieci, a we wrześniu br. - według pomysłu naczelnika Łacha - odbędą się prestiżowe, powiatowe zawody w ratownictwie medycznym z udziałem przedstawicieli większości jednostek powiatu. Na koniec podziękował za finansowe wsparcie jednostki w ufundowaniu sztandaru dla Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Powiatu Tarnowskiego, przekazując na ręce prezesa Tepera pisemne podziękowanie od Zarządu Powiatowego.

Po końcowych pochwalnych mowach pań: dyrektor stróskiej szkoły Elżbiety Malawskiej-Pajor i radnej miejskiej Renaty Dyngosz, prezes Józef Teper zaproponował przyjęcie w skład jednostki wspomniane panie i b. radną RM Paulinę Siemińską, gospodynię świetlicy ZCK. Nie było sprzeciwu, tym samym potencjał kadrowy jednostki mocno się wzbogacił.

Tym optymistycznym akcentem zakończyło się Zebranie Sprawozdawcze w Woli Stróskiej. Po gorącym poczęstunku bynajmniej sala nie opustoszała, wszak bawiono się tu hucznie, jak co roku, na zabawie tanecznej.

 Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej
 Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej
 Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej
 Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej
 Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej
 Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej Zebranie w Woli Stróskiej
 Zebranie w Woli Stróskiej   

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.