Baner festiwalu

 

jplW dniu 31 sierpnia 2019 roku (sobota) na Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym "Kamieniec" w Zakliczynie w godzinach od 11:00 do 2:00 odbędzie się 21. Święto fasoli, a dzień później 1 września 2019 roku (niedziela) 21. Dożynki Województwa Małopolskiego. Gwiazdami estradowymi imprez będą zespoły: Brathanki i Golec uOrkiestra. Pod względem cateringowym i gastronomicznym obie imprezy obsługiwać będzie firma Catering Corona. Zgodnie z dotychczasową tradycją największej dorocznej zakliczyńskiej imprezy, zapraszamy do udziału w Jarmarku Produktu Lokalnego wystawców rękodzieła oraz wystawców kulinarnych oferujących produkt tradycyjny Małopolski (ewentualnie Podkarpacia). Szczegóły w regulaminie JPL poniżej.

 

Regulamin Jarmarku Produktu Lokalnego

20. Święta fasoli w Zakliczynie w dniu 31 sierpnia 2019 roku

oraz

21. Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie w dniu 1 września 2019 roku

 

 

I. Miejsce, czas trwania Jarmarku Produktu Lokalnego oraz godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych

 

1. Jarmark Produktu Lokalnego odbędzie się 31 sierpnia i 1 września 2019 roku na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Kamieniec w Zakliczynie.
2. Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie Jarmarku Produktu Lokalnego odbywać się będzie na wyznaczonym miejscu między stadionem LKS Dunajec, a terenem imprezy na Kamieńcu (przy drodze na wał przeciwpowodziowy);

31.08.19 - w godz. od 16:00 do 22:00 - Święto fasoli
01.09.19 - w godz. od 13:00 do 22:00 - Dożynki Województwa Małopolskiego
 

II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

 
1. Organizatorem Jarmarku Produktu Lokalnego jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32- 840 Zakliczyn.
2. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Produktu Lokalnego jest:

 

zapoznanie się z Regulaminem;
zgłoszenie uczestnictwa w JPL z zaznaczeniem czy oferta dotyczy jednego czy dwóch dni, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Organizatora. W zgłoszeniu należy podać wielkość stoiska (szerokość x głębokość), zapotrzebowanie na prąd, rodzaj sprzedawanego asortymentu, telefon kontaktowy;
oferta stoiska rękodzielniczego i/lub kulinarnego związanego z produktem tradycyjnym Małopolski (ewentualnie Podkarpacia) – szczególnie fasolą Piękny Jaś;
pozytywne rozpatrzenie przez Organizatora nadesłanego zgłoszenia.

 

3. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08 sierpnia 2019 lub do wyczerpania miejsca
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny.
5. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona.
 

III. Organizator do dnia 12 sierpnia 2019 roku dokona wyboru uczestników, którym udostępnione zostaną miejsca handlowe. Lista wybranych uczestników zostanie opublikowana na stronie organizatora - www.zakliczyninfo.pl
 

1. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Produktu Lokalnego Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę w pierwszym dniu Jarmarku w wysokości:

20,00 zł - fundacje i stowarzyszenia
50,00 zł - rękodzielnicy bez przyłącza do prądu
80,00 zł - rękodzielnicy z przyłączem do prądu

2.Uczestnik Jarmarku może zgłosić Organizatorowi w formie e-mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 20 sierpnia 2019 roku. Brak takiego zawiadomienia będzie skutkować brakiem zaproszenia do udziału w kolejnej edycji Jarmarku.
3. Organizator w uzasadnionych przypadkach, na prośbę Uczestnika JPL może zwolnić z obowiązku uiszczenia opłaty.
4. Uczestnik Jarmarku Produktu Lokalnego zobowiązany jest do stawienia się na miejscu imprezy: Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Kamieniec w dniu jej rozpoczęcia, tj. 31 sierpnia 2019 r., do godz. 15:00, ale nie wcześniej niż o godz. 13:00. W dniu 1 września 2019 r. do godz. 12:00, nie wcześniej niż o godz. 10:00.
5. Uczestnik ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w każdym z dni przez co najmniej 5 godzin. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska muszą być ustalane z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.
6. Udostępnione przez Organizatora miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika Jarmarku, który jest za nie odpowiedzialny. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania wysokiego poziomu estetyki stoiska, dbania o czystość w obrębie stoiska oraz ochrony przed uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
7. Uczestnicy Jarmarku organizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez koordynatora Jarmarku, którym jest pracownik Zakliczyńskiego Centrum Kultury.
8. Lokalizację stoiska wskazuje koordynator Jarmarku, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
9. Rodzaj oraz rozmiary stoiska przyznanego Uczestnikowi przez ZCK nie podlegają zamianie, a ich przydział wynika z zaistniałej sytuacji logistyczno–organizacyjnej. Organizator wyznacza stoiska i miejsce dla Uczestnika kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Uczestników, współorganizatorów oraz osób odwiedzających Jarmark Produktu Lokalnego.
10. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących estetyki stoiska. Stoiska, w miarę możliwości powinny być wykonane z materiałów naturalnych: drewno, tkaniny, szkło, etc. (ograniczenie plastiku). Dopuszczone jest używanie namiotów ogrodowych.
11. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
12. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Uczestnika, którą Uczestnik organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach ZCK zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.
13. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji.
14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż ma być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie sprzedaży przez Uczestnika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
15. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Jarmarku Produktu Lokalnego.
16. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym nadesłanym do ZCK lub których rodzaj został ustalony z Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju oraz ilości wystawianych i sprzedawanych produktów.
17. Osoby, które nie są Uczestnikami Jarmarku Produktu Lokalnego, a wystawiają swoje produkty na terenie Kompleksu, będą usuwane z jego terenu przez służbę ochrony imprezy.
18. Uczestnik korzystający z energii elektrycznej zapewnianej przez ZCK, zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty wymienionej w pkt. III/1 niniejszego Regulaminu. Liczba stoisk podłączonych do energii elektrycznej jest ograniczona.
19. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji Jarmarku, ani żadnych innych kosztów, które poniósł Uczestnik w związku z udziałem w Jarmarku Produktu Lokalnego.
20. W trakcie Jarmarku Produktu Lokalnego zorganizowane zostaną dla wystawców konkursy.
 

IV. Ubezpieczenia
 

1. Uczestnik ubezpiecza we własnym zakresie artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne.
2. ZCK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku Produktu Lokalnego.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody oraz innymi przyczynami losowymi.
4. W przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych (deszcz) Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia stoiska przy użyciu foli zabezpieczającej.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku nie przestrzegania ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu uczestnika z Jarmarku Produktu Lokalnego.
2. Ewentualne uwagi Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej koordynatorom Jarmarku.
3. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane.
4. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem wynikłe w związku z imprezą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Jarmarku.
7. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Koordynatorowi Jarmarku Produktu Lokalnego jak również pracownikom ochrony imprezy.

 

/-/ Kazimierz Dudzik - dyrektor ZCK

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.