ZUL

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

prezydiumrady27 listopada w piątek obradowała Rada Miejska w Zakliczynie po raz trzynasty w tej kadencji. Choć to radawidokogolnybyła 13 sesja Rady Miejskiej, to nie można napisać że była pechowa – może, gdyby tak bardzo chciało się poszukać, to z pewnym drobnym wyjątkiem, ale po kolei. Przewodnicząca Anna Moj bardzo sprawnie przeprowadziła obrady, które rozpoczęły się w południe i zakończyły po niespełna czterech godzinach. W obradach obok 14 radnych uczestniczyli radni Rady Powiatu Tarnowskiego; Irena Kusion, Adam Czaplak i Kazimierz Korman, burmistrz Dawid Chrobak, skarbnik Gminy Urszula Nowak, kierownik Zakładu Usług Komunalnych Tadeusz Bukry, dyrektor ZCK i wiceprezes LGD Dunajec – Biała Kazimierz Dudzik, pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za projektu uchwał prezentowanych na sesji, sołtysi, a także student który w ten sposób przygotowywał materiał na zaliczenie z obszaru wiedzy o administracji publicznej, samorządowej.

 Działalność międzysesyjna burmistrza Dawida Chrobaka

samochodpolicjiOd poprzedniej sesji Rady Miejskiej minął niespełna miesiąc. Z relacji Burmistrza wynikało że kalendarz spotkań, narad i uzgodnień oraz przetargów był wypełniony każdego dnia. W tym czasie obok narad wójtów i burmistrzów zwoływanych przez Wojewodę i Marszałka Województwa Małopolskiego była też uroczystość przekazania nowych pojazdów dla Policja do których dorzuciły się samorządy. Gmina Zakliczyn do nowego samochodu marki Skoda Yeti dorzuciła 18 tys. zł. Auto, które będzie jeździć po drogach m.in. gminy Zakliczyn kosztowało nieco ponad 80 tys. zł, jest dobrze wyposażone i dysponuje napędem 4x4. Burmistrz wspomniał o uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Gminę Zakliczyn i Powiat Tarnowski. Zainteresowani powstaniem na terenie Gminy Zakliczyn filii Państwowej Szkoły Muzycznej z Domosławic dowiedzieli się, że rozmowy na ten temat z Burmistrzem Czchowa Markiem Chudobą zakończyły się pomyślnie i teraz należy poczekać na informację o lokalizacji filii, bo ten warunek istotny dla powołania na naszym terenie filii PSM zastrzegły sobie władze samorządowe Czchowa. Burmistrz poinformował zebranych o rezygnacji z funkcji sołtysa Rudy Kameralnej przez pana Andrzeja Różowskiego, o tym że wybory sołtysa Rudy Kameralnej odbędą się 20 grudnia w tamtejszej świetlicy i do czasu wyboru nowego sołtysa obowiązki te pełni pani Aneta Winiarska. Inną istotną informacją jest to, że pod koniec grudnia w budynku byłej szkoły w Dzierżaninach rusza zajęcia w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. WTZ będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach, które złożyło stosowny wniosek o finansowanie tego przedsięwzięcia – będzie to pierwszy WTZ w tej części powiatu tarnowskiego.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dunajec – Biała na lata 2014 – 20

strategialgdO tym jak działa wybrany w czerwcu bieżącego roku nowy Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała i najważniejszej sprawie jaką doprowadza do finału, czyli o Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 2020 mówił na sesji wiceprezes LGD Kazimierz Dudzik. Powstała zupełnie nowa strategia, która odpowiada na wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych, które odbyły się we wszystkich czterech gminach wchodzących w skład LGD. W strategii zapisano dwa cele ogólne, tj.
- zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD Dunajec-Biała dla mieszkańców i turystów poprzez rozwój sektora czasu wolnego
- wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców
Cele ogólne podzielone zostały na cele szczegółowe, a po nałożeniu na to planowanego budżetu, określono przedsięwzięcia do realizacji, wskaźniki i wartość produktu oraz sposób realizacji. W nowej perspektywie pojawi się pula środków na tzw. projekty parasolowe (grantowe) oraz środki na dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. O konkretnych środkach na realizację LSR można będzie mówić dopiero po ocenie strategii najpierw na szczeblu regionalnym, a potem krajowym. LGD Dunajec – Biała zamierza złożyć LSR do Urzędu Marszałkowskiego w połowie grudnia.

Wnioski i interpelacje radnych

Jerzy Łopatka: Jak wywnioskowałem z wczorajszych obrad połączonych komisji Rady Miejskiej sprawa lokalizacji nowego przedszkola jest już w zasadzie przesądzona – mówił radny z Lusławic – według tych postanowień, przedszkole będzie wkomponowane w obiekty Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie przy ul. Malczewskiego. Chciałbym zapytać Pana Burmistrza jak to będzie wyglądać ? Czy przedszkole będzie wielokondygnacyjne, jakiej wielkości będzie to obiekt i na ile dzieci przedszkolnych oraz w planowanym żłobku jest ten budynek projektowany ? Radny Łopatka nie ukrywał, że chciałby, aby przedszkole salaogolbyło zlokalizowane nie w Zakliczynie, ale w Lusławicach. Argumentował to tym, że dogodne miejsce pod budowę przedszkola znajduje się przy granicy z Zakliczynem, że jest tam miejsce nie tylko na budynek, ale też infrastrukturę towarzyszącą, np. plac zabaw czy parking.
Józef Wojtas: radny reprezentujący Filipowice i Rudę Kameralną wnioskował o jeden samochód klińca na poprawę drogi na Dzioły w Rudzie Kameralnej, gdzie mieszka jedna z podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Radny ponowił prośbę o podjęcie działań w sprawie zakupu działki koło szkoły w Filipowicach na ogólnodostępny parking. Józef Wojtas podkreślił, że jest to sprawa priorytetowa. W tej materii radny Wojtas miał silne poparcie obecnego na sesji sołtysa Zygmunta Olchawy.
Bogdan Litwa – radny zakliczyński wnioskował o odpowiednie oznakowanie, np. sygnalizacją świetlną przejścia pieszego na drodze wojewódzkiej do klasztoru Franciszkanów, gdzie zdarzył się w ostatnim czasie kolejny wypadek. Litwa zwrócił się też z wnioskiem o uregulowanie kwestii łącznika pomiędzy ulicami Mickiewicza i Spokojną.
Anna Moj – przewodnicząca Rady Miejskiej wnioskowała o uregulowanie prawne drogi gminnej z Paleśnicy do Dzierżanin, która częściowo biegnie po prywatnych terenach.
Teresa Piekarz – radna reprezentująca Kończyska, Słoną i Bieśnik ponowiła apel o oznakowanie drogowe przy klasztorze Bernardynek w Kończyskach. Ponadto pytała, czy jest nadzieja na rozbudowę wodociągu w kierunku Kończysk.
O rozbudowę wodociągu w kierunku Wesołowa pytał radny Henryk Lasota, ponadto wnioskował o uregulowanie 100 metrowego odcinka drogi gminnej koło ulicy Polnej.
Spośród wniosków zgłaszanych przez radnych najwięcej emocji wzbudziła sprawa lokalizacji przedszkola. Mimo, że za lokalizacją nowego przedszkola w Lusławicach opowiada się w zasadzie tylko radny Łopatka, to już w kwestii lokalizacji przedszkola w Zakliczynie zdania były różne. Najbardziej lokalizacji przy ul. Malczewskiego (koło obiektów szkolnych) bronił wiceprzewodniczący Rady i jednocześnie szef Komisji Oświaty Ryszard Okoński. Inne zdanie miał na przykład radny Bogdan Litwa. Ostatecznie na temat budowy nowego przedszkola wypowiedział się burmistrz Chrobak, który podkreślił, że takie, a nie inne rozwiązanie to efekt konsultacji z najbardziej zainteresowanymi, a więc rodzicami dzieci. Ponadto lokalizacja przedszkola w Zakliczynie ma szereg innych zalet, m.in. konsolidacja bazy oświatowej i oszczędności w gospodarowaniu mieniem komunalnym, a konkretnie zwolniony budynek na ul. Jagiellońskiej mógłby posłużyć za siedzibę GOPS-owi (obecnie Gmina wynajmuje na ten cel budynek).

Uchwały okołobudżetowe

Zawsze podczas sesji poprzedzających sesję Rady przyjmującą uchwałę budżetową na kolejny rok, ten punkt budził większe emocje. Ważnym elementem budowania budżetu Gminy jest ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych. W związku z tym, że radnym przedstawiono projekt uchwał pozostawiających podatki i opłaty lokalne na nie zmienionym poziomie, to nie było powodów do sporów pomiędzy radnymi co do wysradnipowiatokości proponowanych stawek. Radni za to chwalili kierownika Zakładu Usług Komunalnych Tadeusza Bukrego za dobre gospodarowanie dzięki któremu nie ma powodu podnosić opłat za ścieki, ponadto ZUK zakupuje dodatkowe wyposażenie, które wykorzystywane jest do różnego rodzaju prac, które w innym przypadku Gmina musiałaby zlecać podmiotom zewnętrznym. Kierownik Bukry podkreślił, że dobra kondycja ZUK to efekt długofalowej i przemyślanej polityki władz samorządowych począwszy od lat 90 – tych ubiegłego wieku.

Budżet bieżący i przyszły

Radni podczas 13. sesji otrzymali projekt budżetu Gminy Zakliczyn na rok 2016. Wolno przypuszczać, że po zapoznaniu się z tym dokumentem, dyskusja na jego temat będzie mieć miejsce podczas posiedzeń komisji Rady i kolejnej sesji. Tymczasem, jak podczas wszystkich sesji, Rada przyjęła zmiany do budżetu bieżącego. Zwraca uwagę fakt, że jedną z pozycji budżetowej był zwrot części nienależnej Gminie subwencji oświatowej za rok 2011 – to kwota nieco ponad 149 tysięcy złotych. Budżet państwa upomni się zapewne też o zwrot części subwencji oświatowej za rok 2012.

Koniec Młodzieżowej Rady Gminy Zakliczyn

Jak spektakularnie w roku 2012 powstała Młodzieżowa Rada Gminy Zakliczyn złożona z „radnych” wywodzących się z gimnazjów w Paleśnicy oraz Zakliczynie i Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie, tak w sposób mało widowiskowy w dniu 27 listopada uchwałą dorosłej Rady żywot swój zakończyła Młodzieżowa Rada Gminy zakończyła. Przed podjęciem uchwały głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Ryszard Okoński. Środowiska z których wyłoniona była Młodzieżowa Rada Gminy Zakliczyn nie są zainteresowane kontynuacją jej działalności – mówił Okoński – aktywność w obszarze przypisanym MRG przejęły i skutecznie w niej się odnajdują organizacje pozarządowe. Przed głosowaniem głos zabrał jeden z inicjatorów powołania MGR, radny Józef Wojtas. MGR powstała z mojej inicjatywy i z inicjatywy samorządów uczniowskich gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej. Moim zdaniem zabrakło ze strony dorosłej Rady opiekuna. Szkoda. W głosowaniu za „wygaszeniem” działalności Młodzieżowej Rady Gminy Zakliczyn ręce podniosło 12 radnych, wstrzymało się dwóch; Józef Wojtas i Bogdan Litwa.

 

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych