Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Dzieje się wiele w różnych dziedzinach lokalnego życia społecznego i najnormalniej w świecie trudno jest nadążyć z informacją o tym, co, gdzie i kiedy miało miejsce, co się za chwilę wydarzy i o czym warto wiedzieć. W trakcie  długiego weekendu czerwcowego, w odróżnieniu od „majówki” nazywanym w niektórych mediach „czerwcówką”, postaram się w skrócie nadrobić pewne zaległości.

Zakliczyński Okrągły Stół w sprawie służby zdrowia

służba zdrowia vip w Zakliczynie Spotkanie wieńczące konsultacje społeczne w sprawie opinii na temat gminnej służby zdrowia odbyły się w Sali im. W.S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu 2 czerwca w godzinach od 18:00 do 21:00. Na zaproszenie burmistrza Dawida Chrobaka odpowiedzieli przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia z Anną Hulską, kierowniczką Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Delegatury MUW w Tarnowie, parlamentarzyści; prof. Włodzimierz Bernacki oraz Józef Rojek, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech uczestnicy spotkania ws. służby zdrowia Skruch, radni Rady Powiatu Tarnowskiego; Irena Kusion, Adam Czaplak i Kazimierz Korman, przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Moj oraz większość radnych Rady Miejskiej w Zakliczynie, a także sołtysi i niewielka reprezentacja mieszkańców gminy. W spotkaniu w komplecie uczestniczyli też szefowie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy Zakliczyn – w sumie około 40 osób. Nie odpowiedzieli na zaproszenie pozostali parlamentarzyści Ziemi Tarnowskiej (tylko poseł Michał Wojtkiewicz usprawiedliwił się ważnym spotkaniem w innej części kraju – p. K.D.). Dyskusja miała momentami gorący przebieg i już na początku na przykład pojawiły się rozbieżności w liczbie pacjentów zarejestrowanych u lekarzy w NZOZ Centrum Zdrowia (popularnie ośrodek zdrowia w Zakliczynie) – różnica to bagatela około 2 tys. pacjentów. Swoimi argumentami posługiwali się na przemian; pacjenci, reprezentanci NZOZ-ów, NFZ-tu, samorządowcy i politycy. Wydaje się, że consensus uzyskano w sprawie zwiększenia kontraktu w obszarze usług stomatologicznych – obecnie jak wykazał lek. stomatolog Roman Batko – dostępność w przeliczeniu na tzw. punkty jest o połowę mniejsza niż w tak samo liczebnej gminie jak Pleśna. NFZ wziął też pod uwagę sprawę ewentualnej, poszerzonej oferty w zakresie usług rehabilitacyjnych.

Nie ma złudzeń, że obecnie państwo polskie realizuje politykę zdrowotną w formie reglamentowanej poprzez podstawową opiekę zdrowotną w limicie 2750 pacjentów na jednego lekarza. Usługi specjalistyczne to zupełnie inna „bajka”, na która składają się nie tylko środki finansowe, ale również dostępność na rynku medycznym specjalistów. Jak wyliczył poseł Rojek, w roku 2005 budżet państwa wyłożył na NFZ 38 miliardów złotych, a w roku 2015 to jest kwota 62 miliardów złotych – czy proporcjonalnie do zwiększenia kwoty polepszyła się jakość i dostępność usług medycznych ? Pytanie retoryczne.

GZOSiP potrzebny czy nie ?

Nadal w niektórych kręgach trwa dyskusja na temat uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie o likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Nie będę się przyłączał do tej dyskusji, bo decyzja Rady jest zdecydowana – przypominam; 14 radnych za likwidacją, jeden przeciw. Warto natomiast zapoznać się z uzasadnieniem do przywołanej uchwały Rady Miejskiej, a brzmi oto tak:

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację budżetów finansowych. Każda z placówek oświatowych na terenie Gminy jest samodzielną jednostką posiadającą wyodrębnioną ewidencję księgową, oddzielnie rachunki bankowe oraz numery NIP i REGON. Zbędne jest zatem prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej szkół.
Część zadań określonych w statucie GZOSiP, jak również wszelkie decyzje strategiczne oraz remonty i inwestycje (w tym większe przetargi) podejmowane i wykonywane są w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie.
Zadania dotychczas wykonywane przez GZOSiP w zakresie obsługi finansowej realizować będzie Urząd Miejski w Zakliczynie. Przejęcie zadań przez Urząd pozwoli na usprawnienie współpracy pomiędzy szkołami a organem prowadzącym. Efektem tego będzie bezpośredni przepływ informacji oraz możliwość szybkiego ich pozyskiwania, co przyczyni się do sprawniejszej realizacji zadań oświatowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, utrzymanie odrębnej jednostki organizacyjnej z funkcją dyrektora i głównego księgowego nie znajduje uzasadnienia.
Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), „w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3”. Przywołany ust. 7 stanowi, że „Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność (w tym przypadku organ wykonawczy). Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (...), i organizacyjnej szkoły lub placówki;
4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Podstawą prawną odnośnie tworzenia zakładów obsługi (…) jako jednostek budżetowych, jak też likwidacji jest art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), który w ust. 1 pkt 2 stanowi, że „jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe".
Zgodnie z ust. 3 tego artykułu, "likwidując jednostkę budżetową, organ, o którym mowa w ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 7". Dalej w ust. 4 pkt 2 powiedziane jest, że "z zastrzeżeniem ust. 7, należności i zobowiązania likwidowanej: gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej - przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

LGD Dunajec – Biała przed WZC

spotkanie organizacyjne lgd Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała odbędzie się w Sali im. S. Jordana w ratuszu w dniu 22 czerwca 2015 roku. Podczas WZC wybrane zostaną nowe władze LGD Dunajec – Biała: Zarząd, Rada Decyzyjna i Komisja Rewizyjna. Organy owe się ukonstytuują we własnym gronie, czyli pisząc ludzkim językiem; wybiorą prezesa LGD i jego zastępców oraz skarbnika i sekretarza, przewodniczącego Rady Decyzyjnej oraz zastępców, szefa Komisji Rewizyjnej. 10 czerwca zapadnie ostateczna decyzja o obszarze LGD Dunajec – Biała. Rzecz dotyczy tego, czy LGD jak dotąd liczyć będzie cztery gminy, czy do czwórki dołączy gmina Dębno – do tego dnia ewentualna akcesja Dębna będzie możliwa, potem nie – ze względu na pilną potrzebę przygotowania strategii LGD Dunajec – Biała.

Moto Familiada, Złota Klamra, Dni Zakliczyna

6 czerwca rządzi Wioska pod kobiecą ręką - Gwoździec. Obecność oczekiwana w sobotę po obiedzie przed Domem Strażaka - o 16:00. 13 czerwca (w sobotę) z Tarnowa do Zakliczyna pojadą uczestnicy Moto Familiady 2015. Start z Tarnowa nastąpi o 9:35 a pierwsza załoga na Rynku w Zakliczynie pojawi się około 14:45. Warto przyjść na Rynek bo oprócz pojazdów oraz ogłoszenia wyników ogólnopolskiej imprezy motoryzacyjnej, można będzie wziąć udział pikniku z tej okazji szykowanym przy współpracy z zakliczyńskim „Sokołem”. 17 czerwca zakliczyńscy Samarytanie organizują integracyjną imprezę międzypokoleniową „Złota klamra” – tym razem odbędzie się ona na obiektach Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. Dni Zakliczyna – Moc Dobrej Energii rozpoczną się 26 czerwca od startu na zakliczyńskim Rynku Rajdu Motocyklowego Szlakiem Jarosławskiej 24. Dywizji Piechoty płk. B. Krzyżanowskiego. Warto być na Rynku już przed 11:00. Szerzej na temat programu trzydniowej imprezy już niebawem.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.