Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

Zakliczyn, dnia 18 stycznia 2021 r.

zck

 

 

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury
Rynek 1, 32-840
tel. + 48 14 628 3332
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2021
dotyczy: składu, druku i dostarczenia do Wydawcy Wydawnictwa

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, NIP: 873-27-90-655, REGON: 850408600

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Przygotowaniu do druku (składzie), druku i dostawie do Wydawcy Samorządowej, Nieodpłatnej Gazety Miasta i Gminy Zakliczyn „Głosiciel” w roku 2021 (11 wydań w roku).

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Specyfikacja techniczna „Głosiciela”:
• 11 numerów w roku 2021
• Opracowanie graficzne i skład komputerowy
• Format A4 (wym. po złożeniu 210 mm x 297 mm)
• Nakład 3.400 sztuk
• Objętość 16 stron
• Druk w pełnym kolorze 4 + 4, dwustronny
• Papier: okładka - kreda połysk gr. 170 g/m2, środek: kreda - mat gr. 90 g/m2
• Szycie zszywką
• Transport do Zamawiającego
• Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do korekty i zatwierdzenia (w formacie A-4, w skali 1:1) wszystkie złożone przez siebie strony redakcyjne miesięcznika wraz z pierwszą stroną okładki.
• Termin wykonania przedmiotu zamówienia (każdorazowo przy każdym wydaniu):
• a)skład graficzny –2 dni od przesłania materiałów;
• b)druk gazety i dostawa do siedziby Zamawiającego – 3 dni robocze od otrzymania od Zamawiającego ostatnich poprawek korektorskich.

 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci:

tekstów i ilustracji (fotografii), ogłoszeń i reklam reklamodawców pozyskanych przez Zamawiającego.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje okres od 1 lutego do 31 grudnia 2021 roku.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta złożona przez Oferenta powinna być :

- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczona osobiście na adres: do dnia 22 stycznia 2021 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.01.2021 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej pod adresem: www.zakliczyninfo.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zakliczyninfo.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena - 35%
2 - Jakość wydruku - 35%
3 – Doświadczenie Oferenta w realizacji Usługi – 30%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.zakliczyninfo.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Monika Kulak w godzinach dyżuru redakcyjnego (środa, 9.00-13.00) pod numerem telefonu 14 651 62 48 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

/ - /  Kazimierz Dudzik - dyrektor ZCK

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.