Baner festiwalu

 

sfasola19W tym roku wyjątkowo 20. Święto fasoli odbędzie się 31 sierpnia (wyjątkowo, bo w sobotę, gdyż w niedzielę 1 września zapraszamy na 21. Dożynki Województwa Małopolskiego). Obie imprezy odbędą się na Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym "Kamieniec" dzięki życzliwości Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Zakliczynie oraz państwa Kiełbasów. Ważnym elementem imprezy fasolowej jest konkurs potraw z fasoli, zatem prezentuję regulamin konkursu na potrawę regionalną z fasoli, którego patronem jest firma PSB Mrówka „Sufigs”, posiadająca Market Budowlano – Wykończeniowy Sufigs Mrówka oraz Centrum Budownictwa PSB Sufigs Profi w Zakliczynie.

 

 

 

Regulamin konkursu na najlepszą potrawę regionalną Małopolski i potrawę z fasoli podczas 20. Święta fasoli w Zakliczynie

 

Rozdział I

 

Zasady konkursu:

 

§1.

 

1. Organizatorem konkursu na potrawę regionalną z Małopolski i potrawę z  fasoli, zwanej dalej konkursem jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, zwane dalej organizatorem.
2. Patronem konkursu jest firma PSB Mrówka „Sufigs”.

 

§2.
 

Celem konkursu jest:
 
1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych z fasoli oraz potraw regionalnych z Małopolski.
2. Wyszukanie potraw regionalnych, które mogłyby stać się wizytówką Gminy Zakliczyn.
3. Promocja potraw regionalnych z fasoli i innych produktów regionalnych z Małopolski.
4. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
5. Budowa tożsamości kulturowej Gminy Zakliczyn w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia twórców na dzieci i młodzież.
6. Wspieranie lokalnej tożsamości.

 

§3.
 

 

Uczestnikami konkursu są mieszkańcy Gminy Zakliczyn i Małopolski.
 

 

§4.
 

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które wypełnią zgłoszenie, dołączą do niego unikatowy przepis na daną potrawę i zaprezentują go podczas trwania Święta Fasoli w dniu 31.08.2019.
2. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej, ani członkowie ich rodzin.
3. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną potrawę regionalną.
4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zaprezentowania i poddania ocenie komisji konkursowej.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia wraz z przepisem danej potrawy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który dostępny jest w siedzibie ZCK oraz na stronie internetowej http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/swieto-fasoli-2016 
6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 

§5.
 

 

1. Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne, w tym z fasoli, które będą oceniane w następującej kategorii:

 

     a/. potrawa z fasolą

     b/. potrawa regionalna Małopolski


2. Konkurs jest jednoetapowy.
 

Rozdział II
 

Organizator konkursu

 

§6.
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
2. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje organizator konkursu.
3. Autorzy przepisów kulinarnych wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie własnych danych osobowych przez organizatora konkursu (w wydawnictwach reklamowych i promocyjnych) – załącznik nr 2
4. Zgłoszenie potrawy do konkursu jest równoznaczne z przekazanie prawa na rzecz organizatora do publikacji tychże potraw w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac w postaci konkretnych potraw w materiałach i publikacjach bez zgody autora i bez uiszczenia autorowi należności finansowych w celach promocyjno-reklamowych konkursu potraw regionalnych.
6. W przypadku przygotowaniu wydawnictwa pokonkursowego organizator ma prawo wykorzystać je w publikacji i innych materiałach promujących Gminę Zakliczyn.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione oraz wybrane do publikacji organizator ma nieodpłatnie wykorzystać na wybranych przez siebie polach eksploatacji.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 

Rozdział III

 

Termin konkursu
 

§7.
 

1. Czas trwania konkursu od 30 lipca do 31 sierpnia 2019 roku. Termin nadsyłania lub osobistego dostarczenia karty zgłoszeniowo-konkursowej na adres organizatora upływa 31 sierpnia 2019 roku.
2. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 31 sierpnia podczas trwania Święta Fasoli.
3. Komisja konkursowa powołana prze organizatora rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów najlepszych potraw regionalnych Małopoplski i potraw z fasoli podczas trwania imprezy.
 
 

Rozdział IV
 
Komisja konkursowa
 

§8.
 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez organizatora zwana dalej Komisją.

2. W konkursie ocenie podlegać będą potrawy regionalne oraz potrawy fasolowe wytwarzane na małą skalę, tradycyjnymi metodami i z lokalnych produktów wywodzące się z tradycji o kultywowanych zwyczajów.
3. Komisja konkursowa rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na:

-smak potrawy 1-10 punktów
-regionalność 1-10 punktów
-oryginalność 1-10 punktów

Maksymalnie uczestnik może otrzymać 30 punktów
 
5. Decyzja komisji Konkursowej jest ostateczna.
 

Rozdział V
Ogłoszenie wyników konkursu

 

§9.


 

Laureatom i uczestnikom konkursu zostaną wręczone nagrody ufundowane przez Zakliczyńskie Centrum Kultury oraz pamiątkowe dyplomy od Organizatora konkursu.
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 (wzór zgłoszenia)

Zgłoszenie nr…………………………………………….

(wypełnia organizator)
 

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ Z FASOLI/ POTRAWĘ REGIONALNĄ MAŁOPOLSKI *

 

Konkurs gastronomiczny

 

1. Imię i nazwisko
2. Adres
3. Numer telefonu, adres e-mail
4. Nazwa potrawy konkursowej wraz z opisem przygotowania

 

Nazwa potrawy
Składniki

 

 

Opis przygotowania
 

 

 

 

………………………………………………………………..
Data i czytelne podpisy uczestnika
 
 

* niepotrzebne skreślić

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, nr tel. 146283330, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej jako „ADO”)
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 t.j. z dm. 28 kwietnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 862 z późn. zm.)
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami w zakresie działalności kulturalnej prowadzonej przez ZCK.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności art. 17 ust. 3 RODO;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej
7. Na Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności cywilnoprawnych
9. Do czasu dokonania czynności cywilnoprawnych, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzania danych osobowych
10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI

 

 

 

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.