Baner festiwalu

 

lfasola

REGULAMIN JARMARKU PRODUKTU LOKALNEGO 19. ŚWIĘTA FASOLI W ZAKLICZYNIE

Zakliczyn, 2 września 2018 r.

 

I. Miejsce, czas trwania Jarmarku Produktu Lokalnego oraz godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych


1. Jarmark Produktu Lokalnego odbędzie się 2 września 2018 r. na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego Kamieniec w Zakliczynie.
2. Działalność handlowa oraz gastronomiczna w trakcie Jarmarku Produktu Lokalnego odbywać się będzie w godz. od 11ºº do 20ºº w obrębie Kompleksu.

 

 

II. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

 


1. Organizatorem Jarmarku Produktu Lokalnego jest Zakliczyńskie Centrum Kultury, Rynek 1, 32- 840 Zakliczyn
2. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Produktu Lokalnego jest:

3. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 sierpnia 2018 r.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny.
5. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona.

 

III. Organizator do dnia 20 sierpnia 2018 r. dokona wyboru uczestników, którym udostępnione zostaną miejsca handlowe. Lista wybranych uczestników zostanie opublikowana na stronie organizatora: www.zakliczyninfo.pl.

 

1. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Produktu Lokalnego Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę w dniu Jarmarku w wysokości:


20,00 zł - fundacje i stowarzyszenia
50,00 zł - rękodzielnicy bez przyłącza do prądu
80,00 zł - rękodzielnicy z przyłączem do prądu


2. Uczestnik Jarmarku może zgłosić Organizatorowi w formie telefonicznej rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 25 sierpnia 2018 r. Niestawienie się w dniu imprezy bez wcześniejszego powiadomienia Organizatora może skutkować brakiem zaproszenia do udziału w kolejnej edycji Jarmarku.
3. Organizator w uzasadnionych przypadkach, na prośbę Uczestnika może zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty.
4. Uczestnik Jarmarku Produktu Lokalnego zobowiązany jest do stawienia się na miejscu imprezy: Kompleks Rekreacyjno-Sportowy Kamieniec w dniu jej rozpoczęcia, tj. 2 września 2018 r., do godz. 10:00, ale nie wcześniej niż o godz. 8:00.
5. Uczestnik ma obowiązek prowadzić działalność stoiska w godzinach 11ºº-18ºº. Uczestnik nie może zakończyć działalności stoiska przed godziną 18ºº. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska muszą być ustalane z Organizatorem i wprowadzane wyłącznie za jego zgodą.
6. Udostępnione przez Organizatora miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla Uczestnika Jarmarku, który jest za nie odpowiedzialny. Uczestnik zobowiązany jest do utrzymywania wysokiego poziomu estetyki stoiska, dbania o czystość w obrębie stoiska oraz ochrony przed uszkodzeniami. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
7. Uczestnicy Jarmarku organizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez koordynatora Jarmarku (pracownik Zakliczyńskiego Centrum Kultury).
8. Lokalizację stoiska wskazuje koordynator Jarmarku, przy czym zastrzega sobie prawo do jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
9. Rodzaj oraz rozmiary stoiska przyznanego Uczestnikowi przez ZCK nie podlegają zamianie, a ich przydział wynika z zaistniałej sytuacji logistyczno–organizacyjnej. Organizator wyznacza stoiska i miejsce dla Uczestnika kierując się dbałością o jakość imprezy oraz zadowolenie i bezpieczeństwo Uczestników, współorganizatorów oraz osób odwiedzających „Jarmarku Produktu Lokalnego”.
10. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących estetyki stoiska. Stoiska, w miarę możliwości powinny być wykonane z materiałów naturalnych: drewno, tkaniny, szkło etc. (ograniczenie plastiku). Dopuszczone jest używanie namiotów ogrodowych.
11. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
12. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Uczestnika, którą Uczestnik organizuje we własnym zakresie i na własny koszt. W uzasadnionych przypadkach ZCK zastrzega sobie prawo ingerencji w ich formę.
13. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i degustacji.
14. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż ma być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie sprzedaży przez Uczestnika zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
15. Organizator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/towaru, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Jarmarku Produktu Lokalnego.
16. Uczestnik wystawia na stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym nadesłanym do ZCK lub których rodzaj został ustalony z Organizatorem. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju oraz ilości wystawianych i sprzedawanych produktów.
17. Osoby, które nie są Uczestnikami Jarmarku Produktu Lokalnego, a wystawiają swoje produkty na terenie Kompleksu, będą usuwane z jego terenu przez pracownika ochrony ZCK.
18. Uczestnik korzystający z energii elektrycznej zapewnianej przez ZCK, zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty wymienionej w pkt. III/1 niniejszego Regulaminu. Liczba stoisk podłączonych do energii elektrycznej jest ograniczona.
19. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów dojazdu na miejsce organizacji Jarmarku, ani żadnych innych kosztów, które poniósł Uczestnik w związku z udziałem w Jarmarku Produktu Lokalnego.
20. W trakcie Jarmarku Produktu Lokalnego zorganizowane zostaną dla wystawców konkursy.

 

IV. Ubezpieczenia

 

1. Uczestnik ubezpiecza we własnym zakresie artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne.
2. ZCK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody oraz innymi przyczynami losowymi.
4. W przypadku pogorszenia warunków atmosferycznych (deszcz) Uczestnik jest zobowiązany do zabezpieczenia stoiska przy użyciu foli zabezpieczającej.

V. Postanowienia końcowe


1. W przypadku nie przestrzegania ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu uczestnika z Jarmarku Produktu Lokalnego.
2. Ewentualne uwagi Uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej lub ustnej koordynatorom Jarmarku.
3. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane.
4. Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
5. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem wynikłe w związku z imprezą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w Jarmarku.
7. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi, jak również pracownikom ochrony Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.