Przejście do firmy KM-Net

SKO

przecietnasluzbazdrowiaFunkcjonowanie służby zdrowia w gminie Zakliczyn oceniamy przeciętnie, a najbardziej niezadowoleni jesteśmy z jakości usług stomatologicznych świadczonych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Narzekamy też na długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza, część z nas ma trudności z uzyskaniem skierowania na badania specjalistyczne. W pierwszych w historii gminy Zakliczyn powszechnych konsultacjach społecznych uczestniczyły 3164 osoby, a nad uzyskanymi wynikami będzie się dyskutować podczas obrad „okrągłego stołu”, które w sprawie służby zdrowia zorganizowane mają być w Zakliczynie w drugim kwartale tego roku.

Uchwałę o konsultacjach z mieszkańcami w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej podjęła Rada Miejska w Zakliczynie w dniu 26 lutego 2015 roku. Wkrótce potem mieszkańców o jak najliczniejszy udział w konsultacjach i odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania poprosił burmistrz Dawid Chrobak. Tłumaczył, że podczas spotkań z mieszkańcami – zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej – usłyszał wiele gorzkich słów pod adresem gminnej służby zdrowia. Wyrażone opinie miały posłużyć na sprecyzowanie szerszego obrazu sytuacji i na podejmowanie w przyszłości przez burmistrza oraz Radę Miejską trafniejszych działań i decyzji, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi.

Konsultacje przeprowadzone zostały wraz z wyborami sołtysów i rad sołeckich, które też po raz pierwszy miały charakter powszechny i odbyły się 15 marca. Wzięły w nich udział 3164 osoby, co stanowiło 32,47 procent uprawnionych do udziału w konsultacjach. Frekwencję należy więc uznać za dobrą, porównywalną z uczestnictwem w innych formach wyrażania woli przez głosowanie. Najwięcej osób głosowało w tych miejscowościach, gdzie wybierano sołtysów i rady sołeckie, bo – przypomnijmy – ze względu na małą liczbę zgłoszonych kandydatów (brak rywalizacji), nie wszędzie była potrzeba przeprowadzania wyborów sołeckich.

Na pytanie pierwsze „Z którego podmiotu świadczącego usługi podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ na terenie gminy Zakliczyn Pani/Pan korzysta?” 1577 osób (49,84 %) stwierdziło, że korzysta z usług NZOZ „Centrum Zdrowia” s.c. w Zakliczynie ul. Tarnowska 2 (w tym punkt lekarski w Filipowicach), 591 respondentów (18,68 %) korzysta z usług NZOZ Zakliczyn, ul. Grabina 27A, 374 respondentów (11,76 %) korzysta z NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Paleśnica 109, a 476 (15,04 %) respondentów (wraz z brakiem odpowiedzi) z usług podstawowej opieki zdrowotnej poza terenem gminy.

Na pytanie o przyczyny korzystania z usług podstawowej opieki zdrowotnej poza terenem gminy odpowiedzi udzieliło 161 osób. Z pośród przyczyn najczęściej wymieniano:44 - korzystanie z usług specjalistycznych (lub brak usług specjalistycznych); 41 - wyższa jakość świadczonych usług (krótszy czas oczekiwania na wizytę, większa liczba dostępnych lekarzy, lepsza obsługa itp.); 29 - wymieniono tylko miejscowość, bez podania przyczyn; 20 - wymieniono opiekę całodobową; 15 - odległość, miejsce zamieszkania, pracy, lepszy dojazd; 12 - pójście za zaufanym lekarzem; 8 - dostęp do pediatry; 7 - dostęp do usług stomatologicznych; zaś10 - inne, różne (stan techniczny ośrodka, konflikt z lekarzem itp.)

Na pytanie drugie „Jak Pani/Pan ocenia funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Zakliczyn?” uzyskano następujące wyniki:9,05 % ankietowanych funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy ocenia bardzo dobrze, 22,96 % dobrze, 42,02 % przeciętnie, a 25,97 % źle.

Jak wynika z powyższego, zdecydowana większość mieszkańców funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Zakliczyn ocenia przeciętnie, lecz niestety - aż 25,97 % źle.

Na trzecie pytanie „Jakie trudności napotkał/a Pani/Pan korzystając z usług zdrowotnych świadczonych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej?” uzyskano wyniki:38,57 % długi czas oczekiwania na wizytę, 35 % trudności z uzyskaniem skierowania na badania specjalistyczne, 9,63 % inne, 16,80 % respondentów nie napotkało trudności.

W pytaniu tym zawarto możliwość wpisania innych trudności. Ogółem uzyskano 338 odpowiedzi. Najczęściej wymieniane:118 - brak specjalistów, mała ilość usług specjalistycznych (trudności z dostępem, odpłatne usługi specjalistyczne), 83 - szeroko rozumiana jakość usług (zła obsługa, nieprzestrzeganie godzin pracy, mała ilość godzin pracy itp.), 41 - kłopoty z rejestracją, jakość usług związanych z rejestracją, brak rejestracji na godziny, długie kolejki, 30 - słaby dostęp do usług pediatrycznych, potrzebę rozdzielenia dzieci zdrowych od chorych i 29 - stomatologia (brak dostępu w innych miejscowościach poza Zakliczynem, mała ilość usług na NFZ, jakość usług).

Na pytanie czwarte: „Pani/Pana obawy budzi?” uzyskano następujące odpowiedzi:15,93 % częsta zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 35,89 % utrudniony dostęp do pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w soboty i niedziele, 26,75 % ograniczona liczba gabinetów stomatologicznych, 18,10 % utrudniony dostęp do usług stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, a 3,32 % respondentów wymieniło inne obawy.

Również w tym pytaniu zawarta była możliwość udzielenia dodatkowej odpowiedzi. Z tej możliwości skorzystało 168 osób. M.in. 59 wpisów dotyczyło dostępu do usług specjalistycznych w ramach NFZ, 44 jakości usług, 19 usług stomatologicznych, a 12 ograniczonego dostępu do pediatry.

Na pytanie piąte „Czy Pani/Pan jest zadowolona/y z usług stomatologicznych świadczonych w ramach kontraktu z NFZ?”, uzyskano następującą ilość odpowiedzi: 15,13 % tak, 60,90 % nie, 23,97 % respondentów zakreśliło „nie korzystam z usług stomatologicznych świadczonych w ramach kontraktu z NFZ”. W tym przypadku mieszkańcy gminy Zakliczyn jednoznacznie wykazali swoje niezadowolenie.

Dodajmy, że pytania do ankiety przygotował oraz opracował wyniki konsultacji Zespół Zadaniowy w składzie: Dawid Chrobak – przewodniczący, Anna Moj, Bogdan Litwa, Jerzy Łopatka i Ryszard Okoński, Stanisław Żabiński, Jolanta Budyn, Agnieszka Kusiak.

Sytuacja została zdiagnozowana. Co dalej? W drugim kwartale tego roku w Zakliczynie zorganizowany zostanie tzw. okrągły stół w sprawie służby zdrowia. Do udziału w dyskusji zaproszeni mają zostać przedstawiciele podmiotów leczniczych, które w ramach kontraktu z NFZ świadczą usługi na terenie gminy Zakliczyn, radni Rady Miejskiej, parlamentarzyści z okręgu tarnowskiego, a także tutejsi radni powiatowi i wojewódzcy, przedstawiciele NFZ.

- Będziemy chcieli wypracować rozwiązania i wcielić je w życie, aby poziom zadowolenia ze świadczonych u nas usług medycznych był dużo wyższy. Aby nasi mieszkańcy na miejscu, w naszej gminie uzyskiwali świadczenia zdrowotne na poziomie nie gorszym jak gdzie indziej, a nawet dużo lepszym – twierdzi burmistrz Dawid Chrobak.

Rafał Kubisztal

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.