Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

PFRONOd listopada 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Złotej 25PLUSruszyła realizacja pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus", który jest finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizację programu rozpoczęła 5 osobowa grupa absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Złotej. Celem pilotażowego programu "Rehabilitacja 25 plus" jest zapewnienie uczestnikom programu ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

 


Dla kogo adresowany jest Program?

I. Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

 

1. OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);


2. innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:

  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

 

SOWS2W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki wymienione w pkt.I, dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych będących absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 23 roku życia – decyzję w tej sprawie podejmuje adresat programu.

 

Co robimy w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"?

W ramach Programu udzielane jest wsparcie w zakresie:
• usług opiekuńczych,
• udziału w zajęciach usprawniających,
• rozwijania zainteresowań;
• pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
• poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
• działań aktywizujących zawodowo;
• dofinansowanie transportu.

 

Planowana łączna kwota środków PFRON do wykorzystania na realizacje programu od listopada 2022 r. do sierpnia 2023 r. to 125 000,00 zł. Udział w programie jest bezpłatny.


Więcej szczegółów na temat Programu „Rehabilitacja 25 plus” można znaleźć również na stronie PEFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-rehabilitacja-25-plus/

 

SOWS SOWS SOWS

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.