Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

wazna informacja herb gminy zakliczyn 300x300Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn ogłasza nabór wniosków dla osób zainteresowanych najmem lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 40 mieszkań w miejscowości Lusławice 290 na dz. nr 473/5.

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą nr LIV/409/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej dla opiniowania wniosków o przydział lokali oraz kontroli społecznej w sprawach dotyczących rozpatrywania i załatwiana wniosków o wynajęcie lokali z mieszkaniowego zasobu gminy Zakliczyn. Na podstawie złożonych wniosków po dokonaniu weryfikacji spełnienia warunków zostaną sporządzone wykazy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy. Umieszczenie osoby ubiegającej o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy na ww. nie stanowi zobowiązania Gminy do zawarcia z nią umowy najmu.

 

 

Wykaz złożonych wniosków zostanie przekazany Komisji Mieszkaniowej w celu opiniowania wniosków o przydział lokali oraz w celu kontroli społecznej. Komisja Mieszkaniowa w szczególności dokona oceny kompletności złożonych wniosków, zweryfikuje poprawność naliczenia punktów dla złożonych wniosków oraz wyda opinię do projektu listy mieszkaniowej sporządzonej przez Zespół Opiniujący.

 

luslawice mieszkanie plus 036Wzór wniosku o najem lokalu mieszkalnego w m. Lusławice wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia (do pobrania). Dokumenty należy składać wyłącznie na drukach załączonych do ogłoszenia.

 

Wydrukowane wzory wniosków wraz z załącznikami otrzymać można także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, ul. Rynek 32, 32-840 Zakliczyn.
Informacje dot. naboru wniosków o najem można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, ul. Rynek 32, 32-840 Zakliczyn pok. nr 19 P. Magdalena Głowacka.


Wykaz osób będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego, a informacje na jego temat będą udzielane wyłącznie osobiście. Informacje na temat wykazu osób nie będą udzielane telefonicznie oraz e-mailowo.

 

Termin i miejsce składania wniosków:
Kompletne wnioski (w formie papierowej) o najem lokalu mieszkalnego w m. Lusławice wraz z załącznikami należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie pok. nr 8, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn w godzinach pracy Urzędu lub drogą pocztową w terminie do dnia 25.08.2022 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę dostarczenia wniosku do siedziby Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Nie ma możliwości złożenia wniosku w postaci elektronicznej. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku.

 

Zasady naboru wniosków o najem lokalu mieszkalnego w m. Lusławice

Zasady najmu lokalu mieszkalnego wielorodzinnego na 40 mieszkań w miejscowości Lusławice na dz. nr 473/5 określa uchwała nr XLVIII/351/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 stycznia 2022 r.

Treść uchwały:
https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,2056523,uchwala-nr-xlviii3512022-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-28-stycznia-2022-r-w-sprawie-przyjecia-.html

oraz uchwała nr LIV/409/2022 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 7 lipca 2022 r.

Treść uchwały:
https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,2138692,uchwala-nr-liv4092022-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-7-lipca-2022-r-w-sprawie-powolania-komisji.html

 

Ważne:
Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu (wnioskodawca) wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, mogą złożyć tylko jeden wniosek o najem lokalu mieszkalnego.

 

Informujemy, że lokale mieszkalne przeznaczone są dla osób zamieszkałych w Gminie Zakliczyn. Ponadto lokale mieszkalne w budynku w Lusławicach przeznaczone są dla osób których:

  • dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 250 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych tj. 3346,10 zł,
  • dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 200 % w gospodarstwach wieloosobowych tj. 2676,88 zł na osobę.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 stycznia 2022 r. nr XLVIII/351/2022 lokale mieszkalne w nowo wybudowanych budynkach wielorodzinnych w Lusławicach i Paleśnicy nie są przeznaczone na najem socjalny. Planowany miesięczny koszt czynszu najmu za 1m2 wyniesie ok. 11 zł. Budynki mieszkalne w miejscowości Lusławice i Paleśnica wyposażone są w windy osobowe. Koszt czynszu najmu nie obejmuje opłat związanych z eksploatacją nieruchomości w tym opłaty za energię, wodę i kanalizację, gaz, internet, odpady komunalne itd. Planowany termin zakończenia budowy budynku w Lusławicach to wrzesień 2022 r., natomiast budynku w Paleśnicy to lipiec 2023 r. Przewidywany termin naboru wniosków o najem lokali w budynku wielorodzinnym w miejscowości Paleśnica na 30 mieszkań to II kwartał 2023 r.

 

Wniosek wraz z załącznikami oraz wielkość mieszkań dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w zakliczynie pod linkiem: https://www.zakliczyn.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-najem-lokali-w-budynku-mieszkalnym-wielorodzinnym-na-40-mieszkan-w-miejscowosci-luslawice-na-dz-nr-473-5/

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.