teatr

Przejście do firmy KM-Net

cmr

Polska-fest

pdu

 

zckZakliczyńskie Centrum Kultury zawiadamia o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 4/2021 z dnia 29.12.2021 r. dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

 

Zakliczyńskie Centrum Kultury zawiadamia, że w postępowaniu o zapytanie ofertowe na określenie kosztu usługi: dostawa i montaż stacjonarnego systemu pętli indukcyjnej do sali kinowej oraz konferencyjnej wpłynęło 2 oferty. Oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie.

 

Komisja powołana przez Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury w składzie:


mgr Monika Kulak – Redaktor mediów informacyjnych w ZCK - przewodnicząca,
mgr Ewelina Siepiela – specjalista ds. programów grantowych ZCK - sekretarz Komisji,
mgr Maria Chruściel – specjalista ds. administracyjno – ekonomicznych ZCK - członek Komisji,

 

dokonała na podstawie przyjętych w zapytaniu kryteriów oceny ofert, które uzyskały następującą ocenę:

 

1. AMBIENT Marcin Marecki - Poznań - 95,00 %
2. OTICON POLSKA SP. Z O.O. - Warszawa - 76,43 %
 

Wyłoniony został następujący wykonawca, z którym Komisja zarekomendowała podpisanie umowy: AMBIENT Marcin Marecki - Poznań.

 

W razie ewentualnego braku możliwości podpisania umowy z wybranym wykonawcą, Komisja rekomenduje podpisanie umowy z kolejnym najwyżej ocenionym wykonawcą, tj. OTICON POLSKA SP. Z O.O. - Warszawa.

 

Niniejsze rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny, zostało zaakceptowane przez Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury zgodnie z zapisem § 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy prawo zamówień publicznych, obowiązującego w Zakliczyńskim Centrum Kultury.

 

/-/ Kazimierz Dudzik - dyrektor ZCK
Zakliczyńskiego Centrum Kultury

Załącznik:

Rozstrzygnięcie dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i montaż stacjonarnego systemu pętli indukcyjnej do sali kinowej oraz konferencyjnej

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.