teatr

 

herbgminyZARZĄDZENIE nr I/42/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn
z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Kończysk

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), § 14 ust. 5 statutu sołectwa Kończyska, stanowiącego załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/455/2014 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 6721; Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 8248) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wybory uzupełniające Sołtysa Kończysk na dzień 21 listopada 2021 r. (niedziela) w godzinach od 800 do 1800 w budynku Domu Myśliwego w Kończyskach.

 

 

§ 2. Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:

Janusz Krzyżak – Przewodniczący
Agnieszka Kusiak – Zastępca Przewodniczącego
Paulina Byczek – Członek
Alicja Nosek – Członek
Agnieszka Stasiowska – Członek

 

§ 3. Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn.

§ 4. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Informacja wyborcza stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zakliczyn.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeńw miejscowości Kończyska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr I/42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Kończysk

 

Kalendarz wyborczy

 

W dniu 19 października 2021 r. – ogłoszenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn wyborów uzupełniających Sołtysa Kończysk.
Do dnia 8 listopada 2021 r. – sporządzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn spisu wyborców i udostępnienie spisu mieszkańcom Kończysk do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie.
Do dnia 8 listopada 2021 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysa Kończysk.
Do dnia 8 listopada 2021 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów do Komisji Skrutacyjnych do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Kończysk.
Do dnia 15 listopada 2021 r. – ogłoszenie przez Gminną Komisję Wyborczą listy kandydatów na Sołtysa Kończysk.
W dniu 21 listopada 2021 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 – przeprowadzenie wyborów Sołtysa Kończysk.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr I/42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 19 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających Sołtysa Kończysk

 

Informacja wyborcza

 

Wybory uzupełniające zarządzone zostały na dzień 21 listopada 2021 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 w budynku Domu Myśliwego w Kończyskach.
Wybór Sołtysa Kończysk odbywa się w drodze wyborów tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom umieszczonym w spisie wyborców sołectwa Kończyska. Spis wyborców sporządza Burmistrz i udostępnia mieszkańcom do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie od dnia 8 listopada 2021 r.


Za organizację wyborów odpowiada Gminna Komisja Wyborcza. Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, pok. Nr 5, tel. 14 6326454.


Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych wyborców z terenu sołectwa Kończyska, zgłoszonych przez Burmistrza oraz kandydatów na Sołtysa Kończysk. Burmistrz lub kandydat może zgłosić do Komisji Skrutacyjnej tylko jedną osobę – termin zgłoszenia upływa w dniu 8 listopada 2021 r. do godz. 17.00.


W przypadku zgłoszenia więcej niż pięciu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Burmistrz dokonuje publicznego losowania składu Komisji. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa Kończysk.


Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie co najmniej 20 wyborców. Listy kandydatów z podpisami zgłaszających winny być złożone Gminnej Komisji Wyborczej do dnia 8 listopada 2021 r. do godz. 17.00. Do list dołącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.


W przypadku zgłoszenia jednego kandydata na Sołtysa Kończysk, wyboru Sołtysa nie przeprowadza się, a zgłoszonego kandydata uważa się za wybranego.


Gminna Komisja Wyborcza prowadzi rejestr kandydatów na Sołtysa Kończysk. Lista kandydatów zostanie wywieszona w miejscu publicznym do dnia 15 listopada 2021 r.
Kandydat na Sołtysa może wyznaczyć swojego męża zaufania, który może być obecny w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników wyborów.


Gminna Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania na Sołtysa w porządku alfabetycznym. Karty do głosowania powinny być opieczętowane pieczęcią Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.


Formularze zgłoszeń kandydatów oraz formularze oświadczeń dostępne są w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie (Sekretariat, pok. Nr 8) oraz na stronie internetowej www.zakliczyn.pl.

 

Formularze do pobrania:

1. Zgłoszenie kandydata na sołtysa sołectwa Kończyska
2. Oświadczenie kandydata na sołtysa
3. Zgłoszenie kandydata do Komisji skrutacyjnej

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.