Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

pomostoweStowarzyszenie Bez Barier ogłasza kolejną edycję programu stypendialnego (rok akademicki 2019/2020) dla studentów na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich (PWZS są wyłączone). O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

 

 

Kryteria przyznawania stypendium

 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVIII edycji Programu (Stowarzyszenia Bez Barier),
c. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
d. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688 zł brutto wyliczony z czerwca 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

 

Składanie wniosków od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r. do godziny 16.00 poprzez aplikację internetową www.stypendia-pomostowe.pl  Wersja papierowa wniosku wraz z załącznikami składana jest do biura Bez Barier w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019 r. Osoby zainteresowane uzyskaniem rekomendacji proszę o zgłoszenie się do biura Bez Barier w Zakliczynie ul. Spokojna 1 w godz. 8.30 do 14.30 tel. 18 26 38 777

 

Ewa Jóźwiak – koordynator programu

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych