Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

sesja RM archiwum Podczas 7. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie radni podjęli kilka ważnych decyzji, ale wśród najważniejszych należy uznać uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn za rok 2014 oraz uchwałę o likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Absolutorium dla Burmistrza za rok 2014.

- To jest taki rok, gdzie za wykonanie budżetu Gminy Zakliczyn odpowiadał w wymiarze 11 miesięcy burmistrz Jerzy Soska, a ja za ostatni miesiąc roku – mówił burmistrz Dawid Chrobak – prawo jest tak skonstruowane w tej materii, że absolutorium Państwo udzielacie mnie, ale jak powiedziałem, praktycznie udzielacie go i mnie i mojemu poprzednikowi.

Rada Miejska nie miała żadnych wątpliwości po wysłuchaniu orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o tym, że budżet za rok ubiegły został zrealizowany dobrze i jednomyślnie udzieliła Burmistrzowi (w zasadzie Burmistrzom, a tak naprawę to Skarbnik Gminy i jej zespołowi – p. K. D.) absolutorium.

Likwidacja GZOSiP.

Więcej emocji wzbudziła uchwała w sprawie likwidacji GZOSiP. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli został powołany jako jednostka budżetowa Gminy Zakliczyn na początku 2011 roku z inicjatywy burmistrza Jerzego Soski i przetrwał 4 lata. Zanim burmistrz Dawid Chrobak zdecydował się wnieść pod obrady Rady Miejskiej w Zakliczynie projekt uchwały o likwidacji GZOSiP, poprosił o opinie środowisko oświaty, m.in.: organizując forum oświatowe, zasięgnął opinii; dyrektorów szkół gminnych, związków zawodowych, nauczycieli, rodziców i Komisji Oświaty Rady Miejskiej, a nawet pracowników GZOSiP. - W wyniku uzyskanych opinii, gdzie prawie wszyscy z pytanych uznali, że GZOSiP nie spełnia oczekiwań środowiska oświaty i nie jest potrzebny Gminie, ponieważ Gmina znakomicie radziła sobie bez GZOSIP-u przez ponad 20 lat, jestem przekonany, że poradzi sobie w przyszłości – mówił Burmistrz rekomendując Radzie przyjęcie uchwały o likwidacji jednostki budżetowej – biorąc powyższe pod uwagę podjąłem decyzję o wniesienie na forum Rady projektu uchwały o likwidacji. W imieniu środowiska oświatowego projekt podczas sesji zdecydowanie poparł najpierw szef Komisji Oświaty Ryszard Okoński a następnie dyrektor ZSPiG w Zakliczynie Józef Gwiżdż. Rada zdecydowała o likwidacji GZOSiP stosunkiem głosów 14 za i 1 głos przeciw. Proces likwidacji jednostki budżetowej właśnie się zaczął i zostanie zakończony 30 września 2015 roku.
Szerszą relację z sesji zaprezentuję w przyszłym tygodniu, w tym również uchwałę intencyjną o ustanowieniu patronem Zakliczyna św. Jana Pawła II, informacje o wnioskach i interpelacjach, przyjęciu sprawozdań instytucji kultury, a także wypowiedziach radnych Rady Powiatu Tarnowskiego na temat m.in. wsparcia przez Powiat strażaków, indywidualnych gospodarstw w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.