Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

logoklucz

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „KLUCZ”
Rynek 1/8, 32-840
tel. + 48 14 628 3332

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2022
dotyczy: zakupu instrumentów muzycznych

 

I. ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „KLUCZ”, Rynek 1/8, 32-840 Zakliczyn, NIP: 873-27-57-474, REGON: 851730082

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
Zakup instrumentów muzycznych dla Stowarzyszenia „KLUCZ” niezbędnych do dalszego efektywnego funkcjonowania współpracujących grup: Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice, Kapeli Opatkowice, Orkiestry Kameralnej oraz Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakup następujących instrumentów muzycznych:

Waltornia F/B - 1 szt.
Flet Poprzeczny - 1 szt.
Klarnet drewniany - 2 szt.
Trąbka - 1 szt.
Kontrabas 1/2 z futerałem - 1 zestaw
Futerał na kontrabas 3/4 - 1 szt.
Pianino elektryczne ze statywem, listwą pedałową i futerałem - 1 szt.
Heligonka 3 rzędowa (GCF) - 3 szt.

3. Cena jednostkowa instrumentu nie może przekraczać kwoty 10 000 zł brutto.
4. Oferta dotyczy instrumentów nowych, z wyjątkiem ostatniej pozycji, tj. heligonka 3 rzędowa (nowa lub używana)
5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje okres od 1 czerwca 2022 do 29 sierpnia 2022 roku.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta złożona przez Oferenta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczona osobiście na adres: do dnia 10.06.2022 roku wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 15.06.2022 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz na stronie internetowej pod adresem: www.zakliczyninfo.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zakliczyninfo.pl

 

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena - 70%
2 - Termin realizacji - 15%
3 – Doświadczenie Oferenta w realizacji Usługi – 15%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.zakliczyninfo.pl

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Mrzygłód pod numerem telefonu 146283331 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.