Przejście do firmy KM-Net

cmr

pdu

daySerdecznie zapraszamy do udziału w Zakliczyńskim Kiermaszu Wielkanocnym, który odbędzie się na rynku w Zakliczynie 10 kwietnia br. (Niedziela Palmowa). Jego celem jest kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, integracja mieszkańców gminy Zakliczyn, przybliżenie kultury tradycyjnej i dawnego rzemiosła. Do udziału w kiermaszu zapraszamy koła gospodyń wiejskich, rękodzielników i lokalnych twórców ludowych, szkoły i organizacje, które chcą zaoferować swoje specjały i ozdoby wielkanocne. Mamy nadzieję, że na stoiskach nie zabraknie słodkości, pisanek, serwet, ozdób i przysmaków na wielkanocne śniadanie.

 


Podczas kiermaszu zaprezentują swoje wyroby wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia udziału. Stoiska można zgłaszać do dnia 5 kwietnia br. w ratuszu osobiście lub pod numerem telefonu 14 628 33 31 (instruktor p. Halina Machel) w godzinach pracy ZCK.

 


Podczas kiermaszu zostanie przeprowadzony Konkurs Palm Wielkanocnych, który zostanie rozstrzygnięty o godzinie 13.30 przed budynkiem ratusza. Szczegóły dotyczące wykonania palmy i kryteriów oceny zamieszczone zostały w regulaminie konkursu. Pod artykułem zamieszczamy również formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie. Na najpiękniejsze palmy czekają nagrody niespodzianki a dla wszystkich uczestników dyplomy za udział.

 


Organizatorami konkursu są: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Zakliczyńskie Centrum Kultury, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie.

 

 

REGULAMIN KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH 2022 W ZAKLICZYNIE

 

1. PRZEPISY OGÓLNE


1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej, która formą i materiałem użytym do jej wykończenia nawiąże do tradycji własnoręcznego przygotowania palm przy użyciu naturalnych materiałów: ( żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła).


2. CELE KONKURSU


1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.
2. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
3. Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez dzieci i młodzież własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.
4. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
5. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie.


3. KATEGORIE KONKURSU


Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach:
1. Najwyższa Palma Wielkanocna

Palma musi być wykonana w taki sposób, by można ją było swobodnie postawić pionowo. Wysokość palmy będzie mierzona od miejsca, w którym rozpoczęte jest nawijanie ziół. Część, która stanowi uchwyt palmy i nie będzie ozdobiona materiałami, nie jest wliczana do ogólnej wysokości palmy.


2. Tradycyjna Palma Wielkanocna

4. ZASADY KONKURSU


1. Konkurs ma charakter otwarty. Palmy do konkursu mogą zgłaszać reprezentacje wsi i sołectw oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy Zakliczyn, jak również szkoły i inne jednostki oraz rodziny, za wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w terminie do 07.04.2022 r do godziny 11.00. z dokładnymi danymi kontaktowymi. Prace dostarczone bez wypełnionego formularza nie będą oceniane. Formularz zgłoszeniowy stanowi załączniki  nr 1 niniejszego regulaminu (dostępny w biurze ZCK).
4. Uczestnicy konkursu powinni dostarczyć własnoręcznie wykonaną Palmę Wielkanocną i wyeksponować podczas otwarcia i trwania Zakliczyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego na zakliczyńskim rynku w dniu 10.04.2022 roku.
6. Prace dopuszczone do udziału w konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Zakliczyńskiego Centrum Kultury.

 

5. OCENA PALM


Oceny prac dokona co najmniej 3 osobowe jury powołane przez Organizatora. Komisja Konkursowa oceniając palmy będzie brała pod uwagę  następujące kryteria:
1) różnorodność użytych materiałów tworzących palmy,
2) tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy
3) walory estetyczne ( kompozycja, dobór barw, architektura bryły),
4) nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych
5) zgodność z tematem


Decyzje jury będą ostateczne.


1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne  z regulaminem, a w szczególności: gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i elementów ozdobnych.
3. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
• Imię i nazwisko uczestnika (uczestników) / nazwę organizacji
• Dokładny adres, telefon kontaktowy.

 

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

1. W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn i dyplomy ZCK dla laureatów konkursu. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace konkursowe w każdej kategorii.
2. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Zakliczyńskiego Kiermaszu Wielkanocnego przed wejściem do ratusza, po dokonaniu oceny przez jury konkursu.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
3. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora a wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

 Karta zgłoszeń

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.